Pedagogiikkaa

Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikössä aloitettiin yhteisten aineiden opetuksessa pajaopetus tammikuussa 2019. Pajaa pilotoitiin ensin matemaattisissa aineissa vuosi 2018. Yksikön pajaopetusmallissa matematiikan opettajat (2 opettajaa) pitävät Matikkapajaa, ruotsin ja englannin opettajat (2 opettajaa) Kielipajaa, äidinkielen opettajat (2 opettajaa) Äikkäpajaa ja yrittäjyyden ja liikunnan opettajat (3 opettajaa) pitävät TYHY-pajaa. Laaja-alainen erityisopettaja pitää Oppipajaa niille opiskelijoille, jotka eivät pysty YTO-pajoissa oppimaan.

Pajaopetusmenetelmä yhteisten aineiden opetuksessa

Kuva 1. Opiskelijan lukujärjestys yhteisten aineiden pajaopetusmallissa.

Opettajan lukujärjestyksessä on neljänä päivänä viikossa pajaopetusta 6 tuntia päivässä ja yhtenä päivänä sitomatonta tai sääntelemätöntä työtä. Välillä opettajilla on niin kutsuttu pajapäivystysvuoro, jolloin jatkuvan haun opiskelijoilla on mahdollisuus käydä osoittamassa osaamistaan ja sopimassa oppimiseen liittyvistä muista asioista. Pajapäivystyksillä voidaan tasoittaa opettajien keskinäistä työkuormitusta siten, että niillä opettajilla, joilla on lisäksi muita työtehtäviä, on päivystyksiä harvemmin tai ei ollenkaan.

Kuva 2. Opettajan lukujärjestys yhteisten aineiden pajaopetusmallissa.

Pajan opiskelijaryhmä on aluksi yhteishaun kautta tulleista opiskelijoista muodostettu ryhmä, mutta muotoutuu HOKSausten ja yksilöllisen etenemisen myötä sekaryhmäksi. Pajojen vajaita paikkoja täytetään jatkuvan haun kautta tulleilla opiskelijoilla, oppisopimusopiskelijoilla ja niillä opiskelijoilla, jotka eivät ole ehtineet hankkia riittävästi osaamista oman aikaikkunan aikana. Jatkuvan haun opiskelijat ohjautuvat pajoihin yhteisistä opinnoista vastaavan oppilaan ohjaajan kautta.

Fyysinen ympäristö

Pajaoppimisympäristö koostuu luokkahuoneista, verkko-oppimisympäristöstä ja oppimisprosessia ohjaavista opettajista. Luokkahuoneet on sisustettu itseohjautuvaa oppimista ja vertaisoppimista tukeviksi sekä opettajan ohjaavaa roolia korostaviksi. Opettajan työpiste on sijoitettu opiskelijoiden läheisyyteen ja se on melko huomaamaton. Luokan edessä oleva suuri opettajanpöytä tukee opettajajohtoista oppimista ja tekee opettajasta etäisemmän, jolloin opiskelijan on haastavampaa lähteä työskentelemään itseohjautuvasti ja pyytää apua opettajalta. Opiskelijoiden läheisyydessä olemalla opettaja osoittaa olevansa halukas auttamaan ja ohjaamaan.

Kuva 3. Matikkapajan toinen luokkahuone. Luokkien väliset ovet pidetään avoinna tai kiinni sen mukaan, millaiset ryhmät luokissa milloinkin opiskelevat. Opettajan työpiste sijaitsee melko keskellä luokkaa.

Opiskelijalähtöinen opetus

Esitän esimerkkinä pajaopetusmenetelmästä matemaattisten aineiden opetuksen, koska minulla on siitä omakohtaista kokemusta.

 

Uuden ryhmän aloittaessa kartoitetaan ensin opiskelijoiden lähtötaso.  Sen jälkeen opiskelijat ohjataan Moodleen tekemään itselleen sopivan tasoisia pakollisen matematiikan tehtäviä. Matematiikan kurssi on rakennettu Moodlessa itseohjautuvutta tukevaksi siten, että teoriat esitetään lyhyinä H5P-esityksinä, jotka sisältävät interaktiivisia elementtejä opiskelijan aktivoimiseksi. Lisäksi kurssilla on erillisiä itsetarkistuvia tehtäviä ja välitestejä, joilla opiskelija voi testata omaa osaamisen kehittymistään
 

Frontaaliopetusta ei pajaopetuksessa ole. Ollenkaan. Ei edes pieniä opetustuokioita. Ensisijaisesti opettaja ohjaa opiskelijaa katsomaan kurssin esimerkkejä, teorioita ja opetusvideoita, mutta tarvittaessa hän opettaa opiskelijaa kynän ja paperin avulla vieressä istuen. Yleensä opiskelijat opettavat myös toisiaan, koska tekevät tehtäviä ryhmissä. Matematiikan taitojen lisäksi tavoitteena on kasvattaa opiskelijan oppimaan oppimistaitoja ja itseohjautuvuutta sekä luoda positiivista opiskelijaidentiteettiä. Nämä ovat keskeisiä asioita jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä työelämässä ja yhteiskunnassa pärjäämisessä.

 

Pakollisen matematiikan opittavien sisältöjen harjoittelun jälkeen opiskelija osoittaa osaamisensa kokeella/kokeilla. Jos osaaminen on saavutettu, hän voi aloittaa opiskelemaan pakollista fysiikkaa ja kemiaa. Jos jossakin osaamisalueessa on vielä puutteita, opiskelija harjoittelee lisää vain tätä asiaa ja osoittaa sen osaamisen harjoittelun jälkeen uudestaan. Yhteisten aineiden opiskelu aloitetaan pakollisista sisällöistä ja niiden suorittamisen jälkeen siirrytään valinnaisiin opintoihin. Opiskelija jatkaa kesken jääneitä yhteisten aineiden opintojaan toisen vuoden aikaikkunassa. Halutessaan hän voi opiskella myös omalla ajallaan.

 

Fyysisen ympäristön ja opiskelijalähtöisen opetuksen lisäksi kolmas keskeinen tekijä pajaopetusmenetelmässä on toimiva digitaalinen oppimisympäristö. Oppimisympäristöön tuotetun materiaalin on oltava opiskelijan itseohjautuvuutta tukevaa ja motivoivaa. Kuvan 4 taulukossa on verrattu motivoivaa peliä ja motivoivaa Moodlekurssia keskenään. Taulukossa on esitetty millaisilla asioilla kurssille saadaan motivoivan pelin elementtejä.

Digitaalinen oppimisympäristö

Kuva 4. Taulukossa on verrattu motivoivaa peliä ja motivoivaa Moodlekurssia.

Esimerkkinä edellä mainituilla periaatteilla tuotetuista Moodlekursseista englannin valinnaiskurssi ja FYKEn kurssi.

 

 

Alla olevassa videossa on esitetty yhteisten aineiden pajaopetusmenetelmää ajalta, jolloin yhteiset aineet opetettiin omina jaksoina. 

 

Yhteiset aineet opiskeltiin aluksi kahdessa kahdeksan viikon mittaisessa jaksossa, mutta jaksotus vaihdettiin 2+3-malliin joustavuuden kasvattamiseksi. Yhteisiä aineita siis opiskellaan kahtena päivänä viikossa ja ammatillisia opintoja kolmena. Syyslukaudella yhteisiä aineita opiskelevat tiettyjen alojen ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat ja kevätlukukaudella tiettyjen. Opiskelijalla on siis kaksi puolen vuoden mittaista aikaikkunaa yhteisten aineiden lähiopetukseen.