Moodle / Pinja

Työpaikallani on käytössä Pinja-oppimisalusta, joka perustuu Moodleteknologiaan. Sivustolla esitetyt ohjeet sopivat lähes aina molempiin. Esittämäni ohjeet on tarkoitettu pääasiassa oman organisaationi opettajille.


 

Kurssin suunnittelu

 

Pinjakurssi on pääsääntöisesti tutkinnon osa tai osa-alue. Pedagogiikkaa ja kurssin toimintastrategian valintaa ohjaa ammatillisessa koulutuksessa osaamisperusteisuus, yksilöllisyys sekä ajasta ja paikasta riippumattomuus.

 

Kurssin suunnittelu alkaa siitä, että perehdytään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisissä aineissa

osaamistavoitteisiin ePerusteista. Kurssin osioiden otsikot suunnitellaan siten, että osio muodostaa järkevän työelämälähtöisen tai temaattisen kokonaisuuden. Jokaisessa osiossa harjoitellaan niitä ePerusteissa mainittuja ammattitaitovaatimuksia, jotka siihen luontaisesti kuuluu. Nämä ammattitaitovaatimukset kirjoitetaan osion yhteenvetoon, jotta opiskelija ymmärtää, mitä tietoja ja taitoja osion tehtävillä on tarkoitus saavuttaa.

Kurssin toteutustavan tulee olla opiskelijoita aktivoiva. Sisällöt suunnitellaan kysymällä, mitä tekemällä opiskelija oppii tämän tiedon tai taidon. Teoriamateriaalien jakaminen ilman niihin liittyviä harjoituksia on oppimisen näkökulmasta turhaa. Nice-to-know -materiaalit on syytä jättää kokonaan pois, koska ne tekevät kursseista sekavia ja tutkimusten mukaan ylimääräisiä materiaaleja ei kukaan lue. KISS-periaatteella (Keep it simple, Stupid!) saadaan paras kurssin toteutus.
 

 

Kurssin yhteenveto

 

Kurssin yhteenvedossa esitetään tutkinnon osan keskeinen sisältö ePerusteiden pohjalta, mutta lyhennettynä siten, että tekstiä on maksimissaan noin 10 riviä. Tekstin alle lisätään teksti Tutkinnon osa ePerusteissa (tai ePerusteet) ja tekstistä tehdään linkki ko tutkinnon osaan ePerusteisiin. Yhteisissä aineissa kopioidaan tutkinnon osan osa-alue ePerusteista PDF-tiedostoksi ja linkitetään esim. teksti Osaamistavoitteet ja arviointi tähän tiedostoon.

Voit luoda Yhteenveto-alueen lisäksi erillisen osion, jossa kerrot tarkemmin kurssin suorittamisesta. Tällöin kurssin ulkoasu säilyy siistinä ja helppokäyttöisenä. Osion voi otsikoida esim. nimellä Ohjeet kurssin suorittamiseen, Kurssin suorittaminen, Infoa tutkinnonosasta tms.

 


Osion rakenne


Osion yhteenvedossa esitetään ne ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, joita osion tehtävillä opitaan. Yhteenvedossa voidaan myös ohjeistaa koko osiota koskevissa asioissa.

Osion alussa on perustehtäviä, joilla opiskelija hankkii osaamista pääasiassa itsenäisesti. Nämä tehtävät voivat olla interaktiivisia tehtäviä ja/tai tehtäviä, joista saa suoritusmerkinnän pelkällä palautuksella. Esimerkiksi H5P-aktiviteetin interaktiiviset videot ja interaktiiviset esitykset toimivat hyvin itsenäisessä teorian opiskelussa. Teorian opiskelu on helpompaa ja hauskempaa, kun mukana on interaktiivisia elementtejä, joista opiskelija saa välittömän palautteen. Samalla opettajakin saa varmuuden siitä, että opiskelija on perehtynyt teoriaan. H5P-aktiviteetit ovat toistoharjoituksia, joten niiden vastaukset eivät tallennu. Sen vuoksi H5P-tehtäviä ei tule käyttää osaamisen arvioinnin perusteena. 


Osion lopussa on syventäviä tehtäviä, välitestejä ja/tai itsearviointeja, joilla opettaja seuraa opiskelijan osaamisen kehittymistä ja antaa palautetta opiskelijalle. Ammatillisissa opinnoissa syventävä tehtävä voi olla esim. käytännön työtehtävä, jossa sovelletaan osion alussa hankittua osaamista. Opiskelija palaa harjoittelemaan osion alkuosan tehtävillä, jos loppuosan tehtävistä ja harjotteista käy ilmi, ettei osaamista ole kertynyt vielä riittävästi.