Toimivia käytänteitä

Joustava oppiminen yhteisissä aineissa

Ammatillisen koulutuksen reformin keskeisiä ajatuksia ovat ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen sekä osaamisperusteisuus. Osaamisperusteisuus tarkoittaa sitä, että opiskelijan ei tarvitse turhaan opiskella sitä, minkä jo osaa. Mutta eikö aina voi oppia kuitenkin vielä lisää ja paremmin? Totta kai voi, mutta tutkinnon perusteissa asetetut opiskelijan erinomaisen osaamisen tason tavoitteet (arvosana 3) toimivat mittarina. Sen enempää ei opiskelijan tarvitse oppia, ellei hän itse halua.

Ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen on mahdollista verkossa. Verkko-oppiminen vaatii opiskelijalta itsekuria, itseohjautuvuutta ja hyviä oppimaan oppimistaitoja, mutta näitä taitoja ei kuitenkaan kaikilla opiskelijoilla ole. Miten opetuksen voisi järjestää ajasta ja paikasta riippumattomasti siten että tukea ja ohjausta on saatavilla?

Yhteisten aineiden opetuksen voisi järjestää niin kutsuttuna pajaopetuksena. Esimerkiksi matematiikan opettajat pitäisivät Matikkapajaa, jossa kukin opiskelija saisi ohjausta matematiikassa, fysiikassa, kemiassa tai tietotekniikassa itselleen sopivana ajankohtana. Oppiminen tällä tavoin olisi yksilöllistä ja tehokasta. Tehokasta sen vuoksi, että tullessaan pajalle opiskelija on motivoituneempi ja oppiminen on tavoitteellisempaa kuin oppitunneilla. Opiskelijan rooli on aktiivinen ja hän on oman oppimisensa omistaja, kun taas oppitunneilla opiskelija ottaa usein passiivisen roolin ja sysää vastuun omasta oppimisprosessistaan opettajalle. Pajaopetus kasvattaa opiskelijan vastuunottamista ja itseohjautuvuutta sekä tukee itsearviointitaitojen kehittymistä. Pajaoppimisessa myös erityisen tuen tarpeessa olevilla opiskelijoilla on mahdollisuus oppia leimautumatta. Opettajalta pajaopetus vaatii vahvaa substanssiosaamista ja tutkinnon perusteiden hallintaa sekä tehokkaita opetuskäytänteitä. Tehokkuutta opetukseen saadaan siirtymällä monisteista ja oppikirjoista oppimista ohjaaviin verkkomateriaaleihin, itsenäisestä (yksinäisestä!) suunnittelusta tiimiopettajuuteen ja siirtämällä oppimisen dokumentoinnin vastuu opiskelijalle (oppimisprosessin omistajuus!). Opettajan rooli on ohjata, seurata ja tukea opiskelijan oppimisprosessia sekä arvioida saavutettua osaamista.

Pajaopetuksen toteuttamisen ongelmakohdaksi tuntuu muodostuvan opettajien palkkausjärjestelmä ja lukujärjestystekniikka. Yhteisten aineiden opetuksen vaihtoehdot näyttävät eri koulutuksen järjestäjillä olevan perinteinen luokkaopetus oppitunteineen tai yhteisten aineiden täydellinen integroiminen eli sulauttaminen ammattiaineisiin. Täydellinen yhteisten aineiden integroiminen estää kuitenkin saavuttamasta yhteisten opintojen keskeisimmän tavoitteen, joka on varmistaa, että jokaisella ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on alasta ja tutkinnosta riippumatta kaikilla toimialoilla tarvittavaa yhteistä osaamista, yhtäläiset valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja arkielämän taitojen hallintaan. Ammatin vaihtaminen myöhemmin elämässä on erittäin todennäköistä yhä useamman nuoren kohdalla, joten kapea-alaisella ammatillisella osaamisella ei enää ole vastaavaa merkitystä kuin aiemmin.

Matemaattisten aineiden opettajan lukujärjestys voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen x viikon ajan, jolloin alojen ala1, ala2 ja ala3 opiskelijoilla olisi mahdollisuus käydä Matikkapajassa heille varattuina aikana.

Lukujärjestys

Pajoja olisi muissa yhteisissä aineissa sekä samojen alojen opiskelijoille että muiden alojen opiskelijoille. Jos jonkin aineen paja on täynnä, opiskelija voi siirtyä toiseen pajaan. Pajalle voisi olla jokin varausjärjestelmä ruuhkautumisen estämiseksi. Opiskelijan lukuvuosisuunnitelmaan tulisi varata aikaikkunoita, jolloin tietyt yhteiset aineet tulisi suorittaa. Aikaikkuna on ajanjakso, jonka alku- ja loppurajojen välissä jokin on mahdollista.

Katja Wireniuksen ajatukset reformin mukaisesta opetuksen järjestämisestä ovat täsmälleen samat kuin omat ajatukseni, sillä erotuksella, että hän on pohtinut opetusta ammattiaineiden näkökulmasta ja kutsuu opetusta soluopetukseksi.

Tässä erään opiskelijan mielipide YTO-jaksoista ja yhteisten aineiden opiskelusta nykytilanteessa. Lupaan, että teemme kaikemme tilanteen parantamiseksi.

PS.Pajaopetuskokeilu aloitettiin tammikuussa 2019.

@jaanapa